Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ B2B MTR CELLS

z dnia 21 lipca 2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży przez MINUTOR Cellarium Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pławowicach magazynów energii, towarów do instalacji fotowoltaicznych, konstrukcji montażowych, towarów do sieci teleinformatycznych, towarów do instalacji automatyki budynku oraz innych towarów do instalacji elektrycznych, i innych oferowanych przez właścicela platformy. 
 2. Przedsiębiorcą prowadzącym platformę sprzedażową B2B https://www.mtrcells.pl/ jest MINUTOR Cellarium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pławowicach, adres: Pławowice 51, 32-120 Pławowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000869862,
  NIP 6821790443, REGON 387531542, wysokość kapitału zakładowego: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalania w jakiejkolwiek formie na stronie internetowej https://www.mtrcells.pl/ oraz na dedykowanej Platformie sprzedażowej B2B w indywidualnym panelu Kontrahenta.
 5. Platforma B2B przeznaczona jest wyłącznie do obsługi zarejestrowanych Kontrahentów. Adres strony internetowej Platformy sprzedażowej B2B: https://www.mtrcells.pl/.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im przypisane. 

a) „Regulamin” – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z platformy sprzedażowej B2B.

b) „MINUTOR” lub „Administrator” – właściciel platformy sprzedażowej B2B – https://www.mtrcells.pl/, MINUTOR Cellarium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pławowicach, adres: Pławowice 51, 32-120 Pławowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000869862, NIP 6821790443, REGON 387531542, wysokość kapitału zakładowego: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

c) „Platforma B2B” – Platforma sprzedażowa B2B – https://www.mtrcells.pl/ wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.

d) „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której właściwe przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

e) „Kontrahent” – Przedsiębiorca, który dokonał rejestracji w Platformie B2B oraz został zweryfikowany przez Opiekuna pod względem zakresu działalności Przedsiębiorcy. Kontrahentem może być tylko Przedsiębiorca posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku Przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych współpracą z MINUTOR, jej warunki zostaną ustalone indywidualnie.

f) „Opiekun” – pracownik MINUTOR zajmujący się m.in. weryfikacją Przedsiębiorców, którzy dokonali rejestracji na Platformie B2B oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów handlowych z Kontrahentami.

g) „Konto” – zbiór indywidualnych danych Kontrahenta wraz z informacjami o działaniach podjętych przez niego za pośrednictwem Platformy B2B. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.

h) „Asortyment” – towary wymienione i opisane na Platformie B2B.

i) „Oferta” – wybrany i skompletowany przez Kontrahenta Asortyment, którego zakupu zamierza dokonać za pośrednictwem Platformy B2B.

j) „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie wybranej Oferty, składane przez Kontrahenta za pośrednictwem Platformy B2B poprzez przekazanie utworzonej Oferty do realizacji.

k) „Grupa Rabatowa” – segment rabatów do cen Asortymentu, przyznawany indywidualnie Kontrahentowi przez MINUTOR, także za pośrednictwem Opiekuna.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY B2B

 1. Do korzystania z Platformy B2B niezbędne są dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa. MINUTOR dołoży starań, aby korzystanie z Platformy B2B było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. MINUTOR nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Przedsiębiorcę lub Kontrahenta, umożliwi korzystanie z Platformy B2B. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy B2B, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsfot Edge z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. Dla optymalnego działania platrofmy powinna być zainstalowana aktualna wersja przeglądarki.
 2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B jest możliwe po uprzedniej rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online – dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://mtrcells.pl/ oraz po pozytywnym przejściu weryfikacji przeprowadzonej przez Opiekuna w zakresie rodzaju działalności Przedsiębiorcy. Rejestracja Kontrahenta (przyszłego Kontrahenta) oznacza akceptację
  i wyrażenie zgody na przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, a także akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. W formularzu rejestracyjnym online należy podać następujące dane Przedsiębiorcy: firma (nazwa), adres e-mail, numer NIP, numer telefonu, zakres (rodzaj) działalności, jak również imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby dokonującej rejestracji Przedsiębiorcy. Dobrowolnie można wskazać w formularzu rejestracyjnym online także: dane oddziału (kod pocztowy, ulica, numer, miasto) oraz numer uprawnień UDT/SEP.
 4. Administratorem danych, o których mowa w ust. 3 wyżej oraz imienia i nazwiska osoby dokonującej rejestracji, numeru telefonu i adresu e-mail jest MINUTOR Cellarium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Pławowicach, adres: Pławowice 51, 32-120 Pławowice. Dane będą przetwarzane przez MINUTOR do chwili usunięcia Konta Kontrahenta na Platformie B2B.
  a) Dane osobowe przetwarzane będą przez MINUTOR wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez MINUTOR oraz innych celach określonych w Regulaminie. 
  b) Dane osobowe przekazane MINUTOR podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Kontrahenta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia przez MINUTOR. 
  c) Każdy, kto przekaże MINUTOR swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania. 
  d) MINUTOR zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności
  w przypadku usunięcia Konta Kontrahneta. MINUTOR może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kontrahent nie uregulował wszystkich należności wobec MINUTOR lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kontrahenta. 
  e) MINUTOR chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Kontrahenta traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze MINUTOR,
  w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 
  f) Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kontrahentów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kontrahenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Kontrahentów przepisów prawa. 
  g) MINUTOR zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z MINUTOR firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Platformy B2B i nie zawierają danych osobowych Kontrahentów.
 5. Po wypełnieniu przez Przedsiębiorcę formularza, Opiekun kontaktuje się z Przedsiębiorcą w celu dokonania weryfikacji potencjalnego Kontrahenta pod względem podanego w formularzu zakresu działalności. Po pomyślnej weryfikacji, Opiekun tworzy indywidualne Konto Kontrahenta oraz przypisuje Kontrahenta do odpowiedniej Grupy Rabatowej (jeśli dotyczy).
 6. Po rejestracji Konta na Platformie B2B, Kontrahent otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość od MINUTOR zawierającą dane logowania do Konta, tj. login i hasło.
 7. W uzasadnionych przypadkach MINUTOR zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania Konta Kontrahenta. Informacja o odmowie aktywowania konta zostaje przesłana Przedsiębiorcy na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym wraz z podaniem przyczyny odmowy aktywacji Konta Kontrahenta.
 8. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do składania Ofert jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła oraz przyznanych rabatów i innych warunków handlowych innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie MINUTOR szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
 9. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login, w tym w szczególności za złożenie Zamówienia przez osobę, która nie została wcześniej wskazana MINUTOR jako osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Kontrahenta. Kontrahent zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom nieuprawnionym hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się
  w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Kontrahent ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie MINUTOR, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Kontrahent otrzyma od MINUTOR nowe hasło.
 10. MINUTOR zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Kontrahenta, który zalega z płatnościami.
 11. W przypadku zablokowania Konta Kontrahenta z przyczyny, o której mowa w ust. 10 wyżej, MINUTOR może przywrócić dostęp do Konta Kontrahentowi wyłącznie po spłacie zaległych należności na rzecz MINUTOR,
  z zastrzeżeniem ust. 14 niżej.
 12. MINUTOR zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Kontrahenta, który:
  a) nie wykazuje aktywności na Platformie B2B;
  b) przekazał login i hasło podmiotowi nieuprawnionemu;
  c) naraził MINUTOR na powstanie szkody;
  d)naruszył postanowienia Regulaminu w jakikolwiek inny sposób.
 13. Decyzję o zablokowaniu konta w imieniu MINUTOR podejmuje Opiekun.
 14. Decyzja o przywróceniu dostępu każdorazowo należy wyłącznie do MINUTOR, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta warunku określonego w ust. 11 wyżej.
 15. Kontrahent może w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłosić MINUTOR żądanie usunięcia Konta przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się przez MINUTOR z oświadczeniem woli Kontrahenta. Usunięcie Konta następuje w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta nie zwalnia Kontrahenta z wywiązania się ze zobowiązań względem MINUTOR, jeżeli w dniu usunięcia Konta takie istnieją.

IV. ASORTYMENT

 1. Witryna Platformy B2B przedstawia listę Asortymentu oferowanego przez MINUTOR. Platforma przedstawia w szczególności następujące informacje o Asortymencie: kod, nazwa, cena, producent, a także podstawowe parametry towaru oraz jego kartę katalogową, deklarację zgodności producenta, certyfikaty oraz kartę gwarancyjną.
 2. Podane w Platformie B2B ceny Asortymentu są cenami netto w walucie PLN. Ceny Asortymentu nie uwzględniają Grupy Rabatowej Kontrahenta. Rabat przyznawany Kontrahentowi w związku z jego przynależnością do odpowiedniej Grupy Rabatowej oraz ewentualne inne przyznane Kontrahentowi rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji Zamówienia.
 3. Oferowany do sprzedaży Asortyment oraz jego ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie Zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego Ofertą, która zostaje przekazana do realizacji.
 5. Zamówienia składane za pośrednictwem Platformy B2B wymagają każdorazowo potwierdzenia przez MINUTOR.
 6. MINUTOR potwierdza przyjęcie Zamówienia wystawiając Kontrahentowi fakturę pro forma. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po opłaceniu przez Kontrahenta faktury pro forma. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, o której mowa w pkt VIII ust. 1 pkt b, MINUTOR realizuje Zamówienie po potwierdzeniu Zamówienia przez Opiekuna.
 7. MINUTOR zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych towarów z Asortymentu bez podania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.
 8. MINUTOR nie ponosi odpowiedzialności za brak określonych towarów w Asortymencie, za niedostępność towarów w ramach Asortymentu oraz za przerwy w możliwości dokonywania Zamówień.
 9. MINUTOR dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanego Asortymentu były aktualne.
  W przypadku, gdy jeden lub więcej towarów w ramach Zamówienia okazały się niedostępne, MINUTOR zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Kontrahent może uzyskać informację o aktualnym stanie magazynowym Asortymentu korzystając z funkcji „Zapytaj o dostępność” na stronie danego towaru. 
 10. Opisy oraz zdjęcia towarów w Asortymencie mają charakter jedynie poglądowy, który może różnić się od rzeczywistego wyglądu towarów.
 11. MINUTOR dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Platformie zdjęcia i opisy oferowanego Asortymentu były zgodne z rzeczywistością, jednakże MINUTOR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru wchodzącego w skład Asortymentu, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z MINUTOR w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.

V. GRUPY RABATOWE

 1. MINUTOR, także za pośrednictwem Opiekuna, może udzielić Kontrahentowi specjalnych rabatów do cen Asortymentu poprzez przydzielenie Kontrahenta do jednej z Grup Rabatowych, określonych w niniejszej części Regulaminu.
 2. MINUTOR może przydzielić Kontrahenta do jednej z następujących Grup Rabatowych:
  a) Grupa Rabatowa Platynowa;
  b) Grupa Rabatowa Złota;
  c) Grupa Rabatowa Srebrna;
  d)Grupa Rabatowa Brązowa.
 3. Wysokość stałego rabatu do cen Asortymentu dla każdej z Grup Rabatowych wynosi:
  a. dla Grupy Rabatowej Platynowej – 20% rabatu od ceny wyjściowej na Asortyment w postaci magazynu energii; 4% rabatu od ceny wyjściowej na pozostały asortyment dostępny na Platformie B2B
  b. dla Grupy Rabatowej Złotej – 16% rabatu od ceny wyjściowej na Asortyment w postaci magazynu energii; 3% rabatu od ceny wyjściowej na pozostały Asortyment dostępny na Platformie B2B
  c. dla Grupy Rabatowej Srebrnej – 12% rabatu od ceny wyjściowej na Asortyment w postaci magazynu energii; 2% rabatu od ceny wyjściowej na pozostały Asortyment dostępny na Platformie B2B
  d. dla Grupy Rabatowej Brązowej – 8% rabatu od ceny wyjściowej na Asortyment w postaci magazynu energii; 1% rabatu od cent wyjściowej na pozostały Asortyment dostępny na Platformie B2B
 4. Rabat udzielony Kontrahentowi w ramach Grupy Rabatowej nie łączy się z innymi rabatami, promocjami oraz upustami udzielanymi przez MINUTOR.
 5. Jeżeli w Zamówieniu znajduje się Asortyment, na który MINUTOR udziela upustu: 
  a) w ramach rabatu innego niż w ramach Grupy Rabatowej, 
  b) upustu w ramach promocji lub 
  c) na innej podstawie, 
  cena sprzedaży tego Asortymentu to cena uwzględniająca jeden, najwyższy z wymienionych upustów.
 6. Zakwalifikowanie Kontrahenta do Grupy Rabatowej, o której mowa w ust. 2 wyżej,  jest zależne od ilości zamówionych przez Kontrahenta produktów. Dla zakwalifikowania do poszczególnych Grup Rabatowych, Kontrahent musi spełnić następujące warunki:
  a) zakwalifikowanie do Grupy Rabatowej Brązowej następuje po zamówieniu przez Kontrahenta co najmniej 12 (dwunastu) sztuk magazynu energii w ciągu kwartału;
  b) zakwalifikowanie do Grupy Rabatowej Srebrnej następuje po zamówieniu przez Kontrahenta co najmniej 20 (dwudziestu) sztuk magazynu energii w ciągu kwartału;
  c) zakwalifikowanie do Grupy Rabatowej Złotej następuje po zamówieniu przez Kontrahenta co najmniej 26 (dwudziestu sześciu) sztuk magazynu energii w ciągu kwartału;
  d) zakwalifikowanie do Grupy Rabatowej Platynowej następuje po zamówieniu przez Kontrahenta co najmniej 30 (trzydziestu) sztuk magazynu energii w ciągu kwartału oraz dokonaniu w kwartale Zamówień o łącznej wartości co najmniej 600 000,00 złotych netto.
 7. W przypadku niezrealizowania w kolejnym kwartale przez zakwalifikowanego do danej Grupy Rabatowej Kontrahenta Zamówień produktów w ilości lub wartości, o których mowa w ustępie 6 powyżej, Kontrahent zakwalifikowany zostanie do Grupy Rabatowej zgodnej z ilością zamówionych w danym kwartale produktów, bądź też nie zostanie zakwalifikowany do Grupy Rabatowej.

VI. ZAMÓWIENIA.

 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Kontrahenci posiadający Konto na Platformie B2B.
 2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego Zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez skierowanie do realizacji przez MINUTOR sporządzonej Oferty lub poprzez samodzielne skompletowanie zamówienia za pomocą „Koszyka”.
 5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. MINUTOR nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki w terminie pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
 6. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent w zakładce „Zamówienia” może na bieżąco sprawdzać status Zamówienia: Oczekuje na płatność, W trakcie realizacji, Zrealizowane, Anulowano, Nieudane. Status Zamówienia jest automatycznie aktualizowany.
 7. W przypadku, o którym mowa w pkt VII ust. 7 niniejszego Regulaminu, Kontrahent zostanie poinformowany o niedostępności towaru objętego Zamówieniem. W tej sytuacji Kontrahent może zrezygnować z Zamówienia lub jego części obejmującej towar niedostępny albo wyrazić zgodę na zmianę Zamówienia poprzez zastąpienie towaru niedostępnego towarem o parametrach zbliżonych lub lepszych, o ile towar taki jest dostępny.

VII. DOSTAWA. WYDANIE TOWARU

 1. Dostawa towaru objętego Zamówieniem jest realizowana za pośrednictwem wybranego przez MINUTOR przewoźnika. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy
  w godzinach podanych przez kuriera.
 2. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, chyba że odrębna umowa między Kontrahentem a MINUTOR stanowi inaczej.
 3. Koszty dostaw kurierskich paletowych oraz drobnicowych są określone w Cenniku Realizacji Dostaw dostępnym pod adresem https://mtrcells.pl/cennik-dostaw. MINUTOR zastrzega, że koszty dostawy określone w Cenniku Realizacji Dostaw zmieniają się w zależności od cen ustalanych przez przewoźników. Ceną dostawy dla danego Zamówienia jest cena dla danego sposobu dostawy obowiązująca w dniu potwierdzenia Zamówienia przez MINUTOR.
 4. Kontrahent może dokonać odbioru towaru objętego Zamówieniem bezpośrednio z magazynu MINUTOR, znajdującego się pod adresem: ul. Robotnicza 71, 41-400 Mysłowice, po uprzednim ustaleniu z Opiekunem daty
  i godziny odbioru towaru. Osoba dokonująca odbioru Zamówienia w imieniu Kontrahenta obowiązana jest przedstawić dokument uprawniający do jego odbioru. Dokumentem uprawniającym do odbioru Zamówienia jest wydruk zatwierdzonego przez MINUTOR Zamówienia z Platformy B2B oraz potwierdzenie dokonania płatności za Zamówienie. Obowiązek przedstawienia potwierdzenia dokonania płatności nie dotyczy sytuacji sprzedaży z odroczonym terminem płatności, o której mowa w pkt VIII ust. 1 pkt b niniejszego Regulaminu.
 5. Dowodem odbioru Zamówienia jest odpowiednio: dowód dostarczenia Zamówienia przez przewoźnika – w przypadku dostawy Zamówienia za jego pośrednictwem albo dokument WZ opatrzony podpisem osoby, która dokonała odbioru Zamówienia w imieniu Kontrahenta – w przypadku odbioru Zamówienia z magazynu MINUTOR.
 6. W chwili odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.
 7. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz
  z przewoźnikiem protokół szkody lub ubytku, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 7 dni roboczych do MINUTOR.
 8. W przypadku dostarczenia przez MINUTOR towaru innego niż objęty Zamówieniem, koszty transportu odpowiedniej brakującej części lub całości Zamówienia, jak i koszty transportu zwrotnego towaru dostarczonego zamiast niego ponosi MINUTOR.
 9. W przypadku wystąpienia widocznych uszkodzeń produktów, obowiązkiem Kontrahenta jest udokumentowanie tego faktu w obecności przewoźnika oraz dokonanie dokumentacji fotograficznej jednostek transportowych lub opakowań zbiorczych.
 10. Korzyści i ciężary oraz ryzyko związane z towarem, w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kontrahenta z chwilą wydania mu towaru. W przypadku, w którym towar jest transportowany przez przewoźnika, własność i ryzyko przechodzi na kupującego w chwili odebrania Zamówienia bez zastrzeżeń.

VIII. PŁATNOŚCI

 1. Kontrahent może dokonać płatności za Zamówienie w następujących formach:
  a) Przedpłata w formie przelewu na rachunek bankowy MINUTOR wskazany na fakturze pro forma, lub
  b) Płatność z odroczonym terminem w formie przelewu, po uprzedniej weryfikacji finansowej Kontrahenta na podstawie danych z rachunku bankowego Kontrahenta oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (kredyt kupiecki). Weryfikacja finansowa Kontrahenta przeprowadzana jest przez podmiot zewnętrzny, działający na zlecenie MINUTOR, tj. TRYPAY S.A. Kontrahent może wnioskować o przyznanie kredytu kupieckiego nie wcześniej niż miesiąc od pierwszej transakcji przedpłaconej oraz po wygenerowaniu 200 000 zł obrotu po stronie Przychodu MINUTOR. Przyznanie przez MINUTOR kredytu kupieckiego jest zależne od wyniku weryfikacji finansowej Kontrahenta. Klient utraci kredyt kupiecki w chwili nie uregulowania terminowo choć w części płatności odroczonej.
  Formę i warunki płatności ustala indywidualnie z Kontrahentem Opiekun.
 2. Podczas współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie ustaleń z Opiekunem lub decyzji MINUTOR.
 3. W przypadku formy płatności, o której mowa w ust. 1 pkt a wyżej, termin płatności wynosi 48 godzin od doręczenia Kontrahentowi faktury pro forma.
 4. W przypadku nieopłacenia przez Kontrahenta faktury pro forma w terminie, o którym mowa w ust. 3 wyżej, MINUTOR może anulować Zamówienie.
 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego MINUTOR.
 6. Po uzyskaniu uprzedniej zgody MINUTOR, Kontrahent może dokonywać płatności przelewem z odroczonym terminem płatności. Termin płatności może wynosić 3, 7, 14, 21, 30 lub 45 dni. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju ustala z Kontrahentem Opiekun.
 7. MINUTOR wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary objęte Zamówieniem. Dane Kontrahenta do wystawienia faktury oraz dane dotyczące miejsca dostawy Kontrahent przekazuje MINUTOR w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji oraz podczas składania Zamówienia.
 8. MINUTOR wystawia fakturę VAT po wydaniu z magazynu towaru objętego Zamówieniem.
 9. Akceptując warunki Regulaminu, Kontrahent upoważnia MINUTOR do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.
 10. W zakładce „Zamówienia” Kontrahent ma dostęp do wszystkich dokumentów faktur Proforma i faktur VAT oraz ewentualnych korekt FV powiązanych z danym Zamówieniem.
 11. Kontrahent zobowiązuje się pobierać wskazane wyżej dokumenty bezpośrednio z Platformy B2B. Umieszczenie faktury na Platformie B2B jest równoznaczne z jej doręczeniem.
 12. Kontrahent, korzystając z platformy sprzedażowej B2B, akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie przez MINUTOR faktur drogą elektroniczną (e-faktura) poprzez umieszczanie ich na Platformie B2B. Niezwłocznie po umieszczeniu na Platformie B2B faktury VAT, MINUTOR przesyła stosowne powiadomienie na wskazany przez Kontrahenta adres e-mail.

IX. GWARANCJA

 1. Towary w ramach Asortymentu oferowanego na Platformie B2B mogą być objęte gwarancją ich producentów. Długość okresów gwarancji, warunki gwarancji oraz wytyczne dotyczące reklamacji towaru określają warunki gwarancji producentów towarów. Warunki gwarancji na w/w towary zawarte są w kartach gwarancyjnych produktów, udostępnionych na Platformie B2B.
 2. Gwarancji na magazyny energii MTRCells udziela MINUTOR. Warunki gwarancji na w/w produkty zawarte są
  w kartach gwarancyjnych produktów, udostępnionych na Platformie B2B. 
 3. Dokumenty stanowią integralną część Regulaminu i dostępne są do pobrania w ramach Platformy B2B. Karty gwarancyjne dostępne są również w ramach wyceny.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Postępowanie reklamacyjne, a w szczególności czas i sposób rozpatrywania reklamacji, opisano w warunkach gwarancji zamieszczonych w kartach gwarancyjnych towarów w ramach oferowanego Asortymentu, udostępnionych na Platformie B2B.

XI. ZWROT NOWEGO TOWARU

Zwrotu nowego towaru należy dokonać na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

XII. OCHRONA TAJEMNICY HANDLOWEJ

 1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących MINUTOR, otrzymanych w czasie współpracy z MINUTOR, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są publicznie dostępne.
 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych na podstawie właściwych przepisów prawa. W takiej sytuacji, Kontrahent jest zobowiązany poinformować MINUTOR o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.
 3. Obowiązek Kontrahenta, o którym mowa w ust. 1 wyżej, rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat po jej zakończeniu.
 4. W przypadku naruszenia przez Kontrahenta obowiązku, o którym mowa w ust. 1, MINUTOR może dochodzić odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

XIII. ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH

Wszelkie treści zamieszczone na Platformie B2B (w szczególności: teksty, zdjęcia, grafiki, indeksy, opisy itp.) stanowią wyłączną własność MINUTOR i kontrahentów (producentów), których produkty sprzedawane są przez MINUTOR za pośrednictwem Platformy B2B, oraz są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) oraz podlegają ochronie prawnej na tej podstawie. Bez zgody MINUTOR lub producenta danego produktu, zabronione jest m. in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw i obowiązków wynikających z odrębnych umów zawartych przez MINUTOR i Przedsiębiorców lub Kontrahentów. W przypadku sprzeczności postanowień odrębnych umów
  i Regulaminu, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia odrębnych umów.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@mtrcells.pl. MINUTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w chwili ich opublikowania na stronie internetowej Platformy B2B. O treści zmian Regulaminu każdy Kontrehent zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kontrahent nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Opiekuna w ciągu 5 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje zablokowaniem Konta Kontrahenta z dniem wprowadzenia nowego Regulaminu. W takim przypadku odblokowanie konta Kontrahenta możliwe jest po zaakceptowaniu przez Kontrahenta aktualnej treści Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia Zamówienia przez Kontrahenta.
 3. MINUTOR nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień.
  W szczególności MINUTOR nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Przedsiębiorcę lub Kontrahenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Przedsiębiorcę lub Kontrahenta Platformy B2B, strony Platformy B2B lub usług nieodpłatnych świadczonych przez MINUTOR w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy MINUTOR.
 5. Przedsiębiorca lub Kontrahent jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes MINUTOR.
 6. MINUTOR oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Przedsiębiorcy lub Kontrahenta przez osoby nieuprawnione, dlatego Przedsiębiorca lub Kontrahent powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Przedsiębiorca lub Kontrahent winni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. MINUTOR nigdy nie zwraca się do Klienta
  z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby MINUTOR.
 8. Wszelkie pytania dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@mtrcells.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ B2B MTR CELLS

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA NOWEGO Kontrahenta MINUTOR Cellarium sp. z o.o.

 1. Nowy Kontrahent zobowiązany jest przedstawić aktualne dane firmy (m.in. NIP, dane adresowe, telefon oraz adres e-mail).
 2. Nowy Kontrahent otrzymuje status Kontrahenta przedpłatowego.
 3. Pierwszy termin płatności to 7 dni, po terminowych wpłatach można ubiegać się o wydłużenie terminu płatności.
 4. Wysokość przyznawanego limitu kredytu kupieckiego dla danego Kontrahenta określa MINUTOR, na podstawie analizy dostępnych danych finansowych i historii współpracy.
 5. W przypadku niewystarczających danych do otrzymania kredytu, Kontrahent proszony jest o ich dosłanie.
 6. Firmy posiadające adres w biurach wirtualnych, nie mają możliwości ubiegania się o kredyt kupiecki.
 7. Nieterminowe płatności powodują zmianę statusu Kontrahenta do statusu “Nowy Kontrahent”.
 8. Nowy Kontrahent zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem platformy sprzedażowej oraz wytycznymi postępowania oraz je zaakceptować.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

REGULAMIN ZWROTU TOWARÓW Z DNIA 21.07.2022

 1. Kontrahent ma możliwość dokonania zwrotu nowego towaru jedynie w przypadku uzyskania akceptacji przez obsługującego Kontrahenta Opiekuna. Kontakt do Opiekuna można znaleźć pod adresem https://www.mtrcells.pl/.
 2. Zwrot towaru jest możliwy w terminie 14 dni od daty wysyłki.
 3. Regulamin zwrotu towarów nie znajduje zastosowania do spraw związanych z procesem reklamacyjnym.
 4. Po wyrażeniu zgodny na zwrot przez Opiekuna, Kontrahent zobowiązuje się, że w ciągu 7 dni we własnym zakresie przygotuje towar do wysyłki oraz zorganizuje transport pod adres:
  MINUTOR Cellarium Sp. z o.o.
  Robotnicza 71
  41-400 Mysłowice
  z dopiskiem ZWROT
 5. Zwroty wysłane za pobraniem nie zostaną podjęte przez MINUTOR.
 6. Data zwrotu zostanie uzgodniona z Opiekunem. O ewentualnej zmianie sposobu lub terminu dostawy zwrotu Kontrahent musi niezwłocznie poinformować Opiekuna.
 7. Po dokonaniu kontroli zwróconego towaru MINUTOR podejmuje decyzję:
  a) o zwrocie Kontrahentowi pełnej lub pomniejszonej wartości towaru,
  b) o odmowie przyjęcia zwrotu,
  c) o wymianie towaru,
  d) o odesłaniu towaru do Kontrahenta na jego koszt.
 8. Zwroty kartonów nieotwartych nie będą obciążane dodatkową opłatą.
 9. W odniesieniu do pkt. 10 czas, w którym zwrot zostanie poddany kontroli jakości, może ulec wydłużeniu.
 10. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu skutkuje odrzuceniem przyjęcia zwrotu.
 11. MINUTOR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
Shopping Cart

Zapytanie o dostępność

Tłumacz »
Scroll to Top